AC ơi cho em hỏi xíu !! Hàng xuất đi sửa chữa, và xuất hoá đơn có ghi nhận doan…

AC ơi cho em hỏi xíu !!
Hàng xuất đi sửa chữa, và xuất hoá đơn có ghi nhận doanh thu không ak. TH của em là hàng xuất đi nước ngoài và đã thông quan rùi ak

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 19, 2018

account_box admin

One thought on “AC ơi cho em hỏi xíu !! Hàng xuất đi sửa chữa, và xuất hoá đơn có ghi nhận doan…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *