Mình có một câu hỏi mong mọi người giải đáp giúp. Bên mình có mua lịch về để tặn…

Mình có một câu hỏi mong mọi người giải đáp giúp. Bên mình có mua lịch về để tặng khách hàng.
– Khi mua lịch về mình hạch toán như sau:
Nợ TK 156: 1.000
Nợ TK 1331: 100
Có TK 111: 1.100
– Sau đó mình xuất hóa đơn lịch và ghi rõ hàng tặng không thu tiền và hạch toán như sau:
Nợ TK 642: 1.100
Có TK 156: 1.000
Có TK 3331: 100
– Hóa đơn lịch xuất ra khi kê khai trên tờ khai thuế GTGT là doanh thu bằng O và chỉ kê khai thuế GTGT đầu ra (100)
Vậy mình hạch toán và kê khai như vậy có đúng không

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 13, 2018

account_box admin

5 thoughts on “Mình có một câu hỏi mong mọi người giải đáp giúp. Bên mình có mua lịch về để tặn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *