Bạn nào làm lĩnh vực thương mại giúp mình với. Công ty mình có sản …

Bạn nào làm lĩnh vực thương mại giúp mình với. Công ty mình có sản xuất bờ lô để bán mà mình không biết phải hạch toán như thế nào cả cộng đồng giúp mình với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 7, 2018

account_box admin

One thought on “Bạn nào làm lĩnh vực thương mại giúp mình với. Công ty mình có sản …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *