Mọi người cho em hỏi về cách xác định số dư của Hao mòn tài sản cố định với ạ. E…

Mọi người cho em hỏi về cách xác định số dư của Hao mòn tài sản cố định với ạ. Em có 1 bài tập như thế này : Số dư đầu kỳ của Hao mòn TSCĐ là 50.000.000- ở bước lập bút toán điều chỉnh phát sinh nghiệp vụ là : Khấu hao TSCĐ là 2.500.0000 phân bổ cho quản lý doanh nghiệp. Vậy lúc làm bảng cân đối thử sau điều chỉnh, em nên ghi ở cột CÓ của Hao mòn TSCĐ là 52.500.000 hay 47.500.000 ạ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 7, 2018

account_box admin

One thought on “Mọi người cho em hỏi về cách xác định số dư của Hao mòn tài sản cố định với ạ. E…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *