#CẢNH_BÁO: WKTFB nữ giới chiếm 98% trong 82.000 thành viên nhưng nó không phù h…

#CẢNH_BÁO:
WKTFB nữ giới chiếm 98% trong 82.000 thành viên nhưng nó không phù hợp để các hót gơn quảng cáo, buôn bán.
Chị là ai? Tôi không biết chị? Tránh xa tôi ra…???
Các chị đừng cố nhé, mất công lắm!
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 26, 2018

account_box admin

4 thoughts on “#CẢNH_BÁO: WKTFB nữ giới chiếm 98% trong 82.000 thành viên nhưng nó không phù h…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *