nhờ các anh chị xem giúp phần tính tiền thuế TNCN như vậy là đúng ko ạ:107.16tr

tổng thu nhập cả năm của nhân viên A: 750.000.000
giảm trư`: (9tr+3.6tr+730k (ăn trưa)+450k(bảo hiểm) x 12= 165.360.000
thu nhập chịu thuế: 750tr-165,36tr = 584.64tr

tính thuế TNCN mỗi tháng = 584.64/12= 48.72tr

thuế suất 25%
tiền thuế TNCN = 48.72*25%- 3.25= 8.93tr/ tháng
1 năm = 8.93 *12= 107.16tr

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet