Lập BCTC năm 2017 đối với các công ty đang áp dụng QĐ 48 chuyển sang TT133 như t…

Lập BCTC năm 2017 đối với các công ty đang áp dụng QĐ 48 chuyển sang TT133 như thế nào?
Theo TT133. Điều 93. Hiêu lưc thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2017. Những quy định trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Thông tư này thay thế các nội dung áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quyết định số
48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 4/10/2011 của Bộ Tài chính.
Theo đó, năm 2017 chế độ KT theo TT133 được áp dụng, vì vậy một số bạn chưa rõ khi làm BCTC năm 2017, mình post file Hướng dẫn lập BCTC theo TT133 gồm 3 phần, phần 1: chuyển số dư từ QĐ 48 sang TT133, Phần 2: hướng dẫn lập bảng CĐKT, phần 3: hướng dẫn lập bảng LCTT để các bạn tham khảo. Chi tiết các bạn tải file dưới về nhé.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 11, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *