gddt.baohiemxahoi.gov.vn

Mình mới thay đổi CKS, nên nộp hồ sơ bảo hiểm toàn thấy báo lỗi chữ ký số không hợp lệ, nhưng tìm hoài không thấy mục nào để thay đổi thông tin CKS mới. Có bạn nào biết chỉ mình với. Mình nộp hồ sơ BH trên trang

gddt.baohiemxahoi.gov.vn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 5, 2018

account_box admin

One thought on “gddt.baohiemxahoi.gov.vn”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *