Mọi người cho em hỏi làm sao mình kiểm tra được doanh nghiệp nào có rủi ro cao v…

Mọi người cho em hỏi làm sao mình kiểm tra được doanh nghiệp nào có rủi ro cao về thuế ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 8, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *