M.n ơi hóa đơn này kê khai khấu trừ thuế Gtgt bình thường nhỉ???…

M.n ơi hóa đơn này kê khai khấu trừ thuế Gtgt bình thường nhỉ???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 12, 2017

account_box admin

21 thoughts on “M.n ơi hóa đơn này kê khai khấu trừ thuế Gtgt bình thường nhỉ???…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *