Cần thanh lý 1 máy làm báo cáo tự động. Cắm điện, bỏ hóa đơn, chứng từ vào xong …

Cần thanh lý 1 máy làm báo cáo tự động. Cắm điện, bỏ hóa đơn, chứng từ vào xong bấm nút là lát sau nó chạy ra một đống báo cáo.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 10, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Cần thanh lý 1 máy làm báo cáo tự động. Cắm điện, bỏ hóa đơn, chứng từ vào xong …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *