Thuế thu nhập cá nhân đối với khoản mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn cho …

Thuế thu nhập cá nhân đối với khoản mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn cho người lao động và thân nhân người lao động
Ngày 28 tháng 04 năm 2017, Cục thuế Hà Nội ban hành Công văn số 25776/CT-TTHT. Theo đó, trường hợp đơn vị ký hợp đồngvới một công ty bảo hiểm được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam để mua bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn cho người lao động và thân nhân của người lao động ( loại hình bảo hiểm không bắt buộc và không tích lũy về phí bảo hiểm) thì:
Khoản tiền phí mua bảo hiểm của đơn vị cho người lao động không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.
Khoản tiền phí mua bảo hiểm của đơn vị cho thân nhân người lao động phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động để tính thuế TNCN theo quy định.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 5, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *