Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát s…

Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
Câu này nghĩa là sao ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 16, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát s…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *