Em mở tất cả các tờ khai trước đây đều có dòng đỏ: “… Chứng thu số không hợp p…

Em mở tất cả các tờ khai trước đây đều có dòng đỏ: “… Chứng thu số không hợp pháp”. Mọi người có biết lỗi này là lỗi gì không ah.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 11, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Em mở tất cả các tờ khai trước đây đều có dòng đỏ: “… Chứng thu số không hợp p…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *