Cả nhà giúp e với: Công ty e có trường hợp như sau: Do không để ý nên hóa đơn bị…

Cả nhà giúp e với: Công ty e có trường hợp như sau: Do không để ý nên hóa đơn bị sai ở cột cộng tổng số tiền cả thuế nhưng đã mang ra ngân hàng giải ngân bằng tiền vay cho nhà cung cấp và ngân hàng đã đóng dấu cho vay lên tờ hóa đơn. Giờ hai bên thống nhất thu hồi lại hóa đơn và xuất lại hóa đơn khác có được không? Và nếu không được thì xử lý như nào ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 11, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà giúp e với: Công ty e có trường hợp như sau: Do không để ý nên hóa đơn bị…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *