Hoá đơn đầu vào như vậy có nên nói người ta xuất lại không anh/chị , em cảm ơn ạ…

Hoá đơn đầu vào như vậy có nên nói người ta xuất lại không anh/chị , em cảm ơn ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 8, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Hoá đơn đầu vào như vậy có nên nói người ta xuất lại không anh/chị , em cảm ơn ạ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *