Cho mình hỏi với. Có thông tư nào qui định là trên cùng 1 hoá đơn không cho phép…

Cho mình hỏi với. Có thông tư nào qui định là trên cùng 1 hoá đơn không cho phép vừa xuất điều chỉnh giảm và vừa xuất thu phí không ạ. Thanks

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 25, 2017

account_box admin

One thought on “Cho mình hỏi với. Có thông tư nào qui định là trên cùng 1 hoá đơn không cho phép…”

  • Ko có TT nào nhưng cái nào nó ra cái đó bạn
    Điều chỉnh thì xuất điều chỉnh cho hóa đơn nào đó
    Còn phí thì xuất riêng ra
    hai mục đích khác nhau hoàn toàn mà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *