anh chị giúp em. quý này e vừa sử dụng hóa đơn củ vừa sd hóa đơn mới đặt in thì …

anh chị giúp em. quý này e vừa sử dụng hóa đơn củ vừa sd hóa đơn mới đặt in thì em bcthsd hóa đơn như nào ah?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 30, 2017

account_box admin

2 thoughts on “anh chị giúp em. quý này e vừa sử dụng hóa đơn củ vừa sd hóa đơn mới đặt in thì …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *