Mn ơi cho e hỏi nộp thuế TNDN tạm tính thì mã NDKT là gì ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet