anh chị cho em hỏi các khoản hạch toán trừ lương thì mình hạch toán thế nào ạ?…

anh chị cho em hỏi các khoản hạch toán trừ lương thì mình hạch toán thế nào ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 12, 2017

account_box admin

8 thoughts on “anh chị cho em hỏi các khoản hạch toán trừ lương thì mình hạch toán thế nào ạ?…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *