Công ty em là công ty cổ phần, hiện tại bên em muốn tăng vốn chủ sở hữu công ty …

Công ty em là công ty cổ phần, hiện tại bên em muốn tăng vốn chủ sở hữu công ty lên bằng hình thức chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu (giá chào bán bằng mệnh giá) và chào bán cổ phần riêng lẻ (giá chào bán cao hơn mệnh giá) vậy thủ tục cần những gì a. Em đọc diều 122 +123+124 luật doanh nghiệp số 14 nhưng vẫn chưa rõ lắm a.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 4, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *