Thanh lý TSCĐ nhập khẩu vẫn còn giá trị khấu hao, thì thuế VAT ở khâu nhập khẩu …

Thanh lý TSCĐ nhập khẩu vẫn còn giá trị khấu hao, thì thuế VAT ở khâu nhập khẩu đã hoàn có phải nộp lại cho cơ quan thuế không? Mong các anh chị em trong Web cho mình ý kiến tham chiếu với ạ!?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 3, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Thanh lý TSCĐ nhập khẩu vẫn còn giá trị khấu hao, thì thuế VAT ở khâu nhập khẩu …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *