Cả nhà ơi cho e hỏi. E bị mất hai liên phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ « l…

Cả nhà ơi cho e hỏi.
E bị mất hai liên phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ « liên đỏ, liên xanh» e đã làm biên bản. Theo luật e bị phạt bao nhiêu t.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 29, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà ơi cho e hỏi. E bị mất hai liên phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ « l…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *