Các Bác cho em hỏi bên e ngành forwader, đại lý nước ngoài nhờ bên e chi hộ tiền…

Các Bác cho em hỏi bên e ngành forwader, đại lý nước ngoài nhờ bên e chi hộ tiền comission cho cá nhân, họ có gởi credit ghi tên họ rõ ràng, vậy bên e có thể chuyển khoản từ tài khoản cty cho tài khoản cá nhân đấy không? Việc chi cho cá nhân như vậy có hợp lệ không? Trên 2tr bên e vẫn khai thuế thu nhập cá nhân và trả thuế ah.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 3, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *