Mọi người cho e hỏi. Ngân hàng rút tiền nhầm của cty. Qua tháng mới trả thì thán…

Mọi người cho e hỏi. Ngân hàng rút tiền nhầm của cty. Qua tháng mới trả thì tháng trước treo vào tk nào thì hợp lý ah

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 30, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người cho e hỏi. Ngân hàng rút tiền nhầm của cty. Qua tháng mới trả thì thán…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *