Xin phép admin! Xin hỏi các anh/chị/các bạn là tờ khai quyết toán thuế TNDN đã h…

Xin phép admin!
Xin hỏi các anh/chị/các bạn là tờ khai quyết toán thuế TNDN đã hết hạn (tờ khai 03/TNDN) vậy bây giờ thay thế là tờ khai nào vậy à?
Cảm ơn các bạn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 29, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Xin phép admin! Xin hỏi các anh/chị/các bạn là tờ khai quyết toán thuế TNDN đã h…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *