Viết hóa đơn sai chưa xé và xé khỏi cuốn mà chưa giao khách hàng phải xử lý sao …

Viết hóa đơn sai chưa xé và xé khỏi cuốn mà chưa giao khách hàng phải xử lý sao mọi người. E mới đi làm nên k biết rõ mong mọi người thông cảm giúp e ạ. Thanks all

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 28, 2017

account_box admin

12 thoughts on “Viết hóa đơn sai chưa xé và xé khỏi cuốn mà chưa giao khách hàng phải xử lý sao …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *