Chào ca nhà!! Ai rành Misa2017 giup e hach toán hoá đơn này với. N156/111 N156/7…

Chào ca nhà!!
Ai rành Misa2017 giup e hach toán hoá đơn này với.
N156/111
N156/711 : nhung nếu đánh giá vào thi giá trị thtoan se khác, mà k đánh thi tk 711 k có số dư??

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 17, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Chào ca nhà!! Ai rành Misa2017 giup e hach toán hoá đơn này với. N156/111 N156/7…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *