Cả nhà giúp em. Chỉ giúp em các bút toán hạch toán khi sáp nhập công ty với ạ. G…

Cả nhà giúp em. Chỉ giúp em các bút toán hạch toán khi sáp nhập công ty với ạ. Gấp Gấp. Công ty em là công ty nhận sáp nhập ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 13, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà giúp em. Chỉ giúp em các bút toán hạch toán khi sáp nhập công ty với ạ. G…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *