Các bạn có biết cách nào tải được tờ khai quyết toán thuế TNCN không. Mình làm t…

Các bạn có biết cách nào tải được tờ khai quyết toán thuế TNCN không. Mình làm theo hướng dẫn copy địa chỉ IP trên một số trang toàn báo lỗi.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 10, 2017

account_box admin

One thought on “Các bạn có biết cách nào tải được tờ khai quyết toán thuế TNCN không. Mình làm t…”

  • bạn vào kê khai trực tuyến, chọn tờ khai QT TNCN, loại tờ khai bổ sung, năm.sau đấy nhấn tiếp tục ->hoàn thành kê khai ->dowload

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *