Cả nhà có ai chưa làm điều chỉnh mẫu Đề nghị điểu chỉnh NSNN C1-07/NS và…

Cả nhà có ai chưa làm điều chỉnh mẫu Đề nghị điểu chỉnh NSNN C1-07/NS vào điểm danh nàoooooo! Không có̀ lựa chọn đúng cho mình rồi bây giờ bắt mình điều chỉnh điều chỉnh! Hazzzzzzzzz

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 28, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *