Từ ngày 01/7/2016, khi bán ra tôi phải tính theo thuế suất cũ hay theo quy định của luật mới?

Từ ngày 01/7/2016, khi bán ra tôi phải tính theo thuế suất cũ hay theo quy định của luật mới?

Công ty tôi có nhập khẩu lô hàng ô tô 05 chỗ của Hàn Quốc từ tháng 5/2016, đến tháng 11/2016 mới ký được hợp đồng bán cho khách hàng. Tôi được biết có sự thay đổi về thuế suất thuế Tiêu thụ đặc biệt từ ngày 01/7/2016, vậy khi bán ra tôi phải tính theo thuế suất cũ hay theo quy định của luật mới?

Trả lời:
Nội dung bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau, theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 130 năm 2016 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu ô tô trước ngày 01/7/2016 nhưng bán ra từ ngày 01/7/2016 thì khi bán ra cơ sở kinh doanh phải kê khai nộp thuế Tiêu thụ đặc biệt theo mức thuế suất quy định tại Luật số 106 của Quốc Hội năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.

local_offerevent_note February 25, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *