Nếu xe ô tô của doanh nghiệp vừa sử dụng để mua hàng, vừa sử dụng để chở hàng đi…

Nếu xe ô tô của doanh nghiệp vừa sử dụng để mua hàng, vừa sử dụng để chở hàng đi bán, vừa sử dụng để vận tải hàng hoá (nhưng ít) vậy làm cách nào để hạch toán tiền dầu, CP khấu hao, CP lương lái xe một cách chính xác nhất. Mong cả nhà giúp em ạ

… – …

local_offerevent_note February 21, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *