Các bác cho e hỏi chút: em Uy nhiệm chi từ tk này sang tk kia để nộp thuế môn bà…

Các bác cho e hỏi chút: em Uy nhiệm chi từ tk này sang tk kia để nộp thuế môn bài dc ko a ? ( 2 tk đều đứng tên cty )

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 13, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các bác cho e hỏi chút: em Uy nhiệm chi từ tk này sang tk kia để nộp thuế môn bà…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *