Cả nhà giúp mình với: em nhập hóa đơn bán hàng vao misa nhung đến phầ…

– Cả nhà giúp mình với: em nhập hóa đơn bán hàng vao misa nhung đến phần xuất kho thi báo lỗi : thiếu số chứng từ đối trừ không thể ghi vào sổ kho, ghi sổ không thành công” vậy eenm xử lý sao giờ

Tips 1
Cả nhà có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 22, 2016

account_box admin

6 thoughts on “Cả nhà giúp mình với: em nhập hóa đơn bán hàng vao misa nhung đến phầ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *