help me./. Bên Mình đã nộp mẫu 08/MST thông báo thông tin về tài khoản ngân hàng…

– help me./. Bên Mình đã nộp mẫu 08/MST thông báo thông tin về tài khoản ngân hàng. Nhưng trong qua trình lưu giữ hồ sơ, kế toán làm mất. Giờ phải làm sao???? Ai có cách gì mách giúp mình cách xử lý.

Tips 1
Anh chị có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 13, 2016

account_box admin

3 thoughts on “help me./. Bên Mình đã nộp mẫu 08/MST thông báo thông tin về tài khoản ngân hàng…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *