Kê khai bổ sung hoá đơn tháng 4/2014 vào kỳ kê khai tháng 11/2015 được không khi trong quá trình kiểm tra thuế năm 2014?

Kê khai bổ sung hoá đơn tháng 4/2014 vào kỳ kê khai tháng 11/2015 được không khi trong quá trình kiểm tra thuế năm 2014?

Tháng 11/2015, Công ty tôi đang trong quá trình kiểm tra thuế của năm 2014, khi rà soát hoá đơn có phát hiện một hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào tháng 4/2014 bỏ sót chưa kê khai, vậy xin hỏi công ty tôi có được kê khai bổ sung hoá đơn tháng 4/2014 vào kỳ kê khai tháng 11/2015 được không?

Trả lời:
Theo hướng dẫn về khai bổ sung hồ sơ thuế được quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư 156 năm 2013 của Bộ Tài chính và theo công văn hướng dẫn của Tổng cục Thuế thì việc kê khai bổ sung thuế GTGT đầu vào được khấu trừ đối với các hoá đơn bỏ sót được thực hiện tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Như vậy, Cơ quan thuế đang tiến hành kiểm tra tại trụ sở của Công ty với thời kỳ kiểm tra năm 2014 thì Công ty không được khai bổ sung đối với hóa đơn của tháng 4/2014.

local_offerevent_note September 29, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *