Nhân viên sử dụng đồ dùng trên có bị tính chi phí đó vào TNCT không?

Nhân viên sử dụng đồ dùng trên có bị tính chi phí đó vào TNCT không?

Công ty tôi mua đồ dùng phục vụ cho cán bộ nhân viên như: giường, chăn ga gối đệm, tủ lạnh, bình tắm nóng lạnh, xoong, nồi… cho một số nhân viên trong công ty vậy công ty tôi xin hỏi nhân viên sử dụng đồ dùng trên có bị tính chi phí đó vào TNCT không?

Trả lời:
Trường hợp công ty mua đồ dùng để phục vụ cho cán bộ nhân viên như: giường, chăn, ga, gối, đệm, tủ lạnh, bình tắm nóng lạnh, xoong, nồi, … thì được xác định là các khoản lợi ích khác được hướng của cá nhân nếu xác định được người thực hưởng. Trường hợp Công ty trang bị những thứ nêu trên để phục vụ chung cho cán bộ nhân viên của Công ty và không xác định được người thực hưởng thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

local_offerevent_note September 20, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *