Add-in A-tool

Tác giả: Nguyễn Duy Tuân

Chia sẻ với tất cả các bạn đang dùng Microsoft Excel với các nhu cầu:
1. Chia sẻ tập tin Excel qua mạng LAN, Internet cho nhiều người dùng với Add-in A-Tools
2. Trích lọc dữ liệu và làm báo cáo động trong Excel với Add-in A-Tools

File đính kèm là bộ tài liệu đầy đủ hướng dẫn Add-in A-Tools “A-Tools-Help.zip”
Sau khi tải về và giải nén “A-Tools-Help.zip” bạn sẽ có 3 tập tin PDF dưới đây:
1. A-Tools-Help.pdf: Hướng dẫn chia sẻ tập tin Excel qua mạng và các chức năng khác
2. A-Tools_Query_Report_Help.pdf: Hướng dẫn trích lọc dữ liệu, làm báo cáo động trong Excel
3. A-Tools_Programming.pdf: Hướng dẫn lập trình cùng Add-in A-Tools. Nếu bạn không biết lập trình VBA thì bỏ qua tài liệu “3. A-Tools_Programming.pdf”.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet