Cả nhà ơi, cho e hỏi các khoản giảm trừ của trường hợp này bên em lớn hơn thu nh…

Cả nhà ơi, cho e hỏi các khoản giảm trừ của trường hợp này bên em lớn hơn thu nhập chịu thuế, sao vẫn phát sinh thu nhập tính thuế ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 28, 2018

account_box admin

One thought on “Cả nhà ơi, cho e hỏi các khoản giảm trừ của trường hợp này bên em lớn hơn thu nh…”

  • Hình như bạn nhập nhầm chỗ giảm trừ gia cảnh rồi, chỉ nhập số tổng (72+99) ở cột 99 triệu. Còn cột bạn điền 72 triệu là cột số npt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *