Nộp thuyết minh bao cao tai chính nhưng bị lỗi như vậy. Nhờ anh chị cao tay chỉn…

Nộp thuyết minh bao cao tai chính nhưng bị lỗi như vậy. Nhờ anh chị cao tay chỉnh giùm em với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 22, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Nộp thuyết minh bao cao tai chính nhưng bị lỗi như vậy. Nhờ anh chị cao tay chỉn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *