Tdhân chào ,500 anh em cho mình hỏi phí sử dụng đường bộ dối với công ty vận chu…

Tdhân chào ,500 anh em cho mình hỏi phí sử dụng đường bộ dối với công ty vận chuyển ta hạch toán 154/111hay 242/111 tư vấn giúp mình nha

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 11, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Tdhân chào ,500 anh em cho mình hỏi phí sử dụng đường bộ dối với công ty vận chu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *