Nhờ anh chị trong hội giúp giùm em. Em đang tìm luật liên quan đến việc góp vốn …

Nhờ anh chị trong hội giúp giùm em. Em đang tìm luật liên quan đến việc góp vốn giữa nhà nước và tư nhân (nhà nước khoản 51% vốn góp, tư nhân 49%) nhưng tìm chưa ra. Em cũng có tìm hiểu 1 số văn bản pháp luật như:
– Luật số 69/2014/QH13
– Nghị định 91/2015/NĐ-CP
Các văn bản này chủ yếu nói về 100% vốn nhà nước

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 6, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *