Cả nhà ơi cho mình hỏi về quyết toán thuế TNCN đối với lao động làm từ 2 nơi trở…

Cả nhà ơi cho mình hỏi về quyết toán thuế TNCN đối với lao động làm từ 2 nơi trở lên. Nếu tổng thu nhập cả 2 nơi sau khi trừ đi các khoản giảm trừ ở mức không phải nộp thuế thì: 1. Không phải nộp thuế TNCN (cam kết 02) 2. Bị khấu trừ 10% tại nguồn ở 1 trong 2 nơi.

Theo cả nhà cái nào đúng?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 6, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà ơi cho mình hỏi về quyết toán thuế TNCN đối với lao động làm từ 2 nơi trở…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *