Hạch toán TSCD Hồi Đó thật phức tạp ! Đây là mô hình hạch toán liên quan đến TS…

Hạch toán TSCD Hồi Đó thật phức tạp !

Đây là mô hình hạch toán liên quan đến TSCD vào những năm trước 1995. Mô hình này khái quát những điểm chính, còn vài trường hợp cụ thể khác mình chưa nêu !

ai còn nhớ mô hình này chắc (1) cũng già hoặc (2) nghiên cứu nhiều !

#NddBao #WeMakeItSimple

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 23, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *