Dựa trên NĐ 20 về quản lý thuế cho doanh nghiệp phát sinh GDLK, cách tính chi ph…

Dựa trên NĐ 20 về quản lý thuế cho doanh nghiệp phát sinh GDLK, cách tính chi phí lãi vay từ kỳ tính thuế năm 2017 trở đi có phát sinh một số vướng mắc cho doanh nghiệp. Do đó, các cơ quan thuế địa phương gần đây đã ban hành hướng dẫn về những vấn đề này. Cụ thể như sau:
Về việc áp dụng mức khống chế 20% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ (EBITDA) cho doanh nghiệp chỉ có giao dịch vay với bên liên kết hay hiểu rộng hơn là cho tất cả doanh nghiệp có GDLK, chúng tôi nhận thấy có hai quan điểm khác nhau:
► Theo quan điểm của Cục thuế Bình Dương, chi phí lãi vay để tính thuế TNDN bị khống chế ở mức 20% EBITDA áp dụng cho doanh nghiệp có phát sinh giao dịch vay – với bên liên kết
(công văn 21065/CT-TT&HT ban hành ngày 12 tháng 12 năm 2017)
► Tuy nhiên, hướng dẫn của cục thuế Hà Nội cho rằng doanh nghiệp chỉ cần phát sinh GDLK thì tổng chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế TNDN (không phân biệt lãi vay từ bên liên kết hay bên độc lập) phải áp dụng mức khống chế 20% EBITDA.
(công văn 208/CT-TT&HT (CV 208) ban hành ngày 3 tháng 1 năm 2018 (công văn 1990/CT-TTHT (CV 1990) ngày 15 tháng 1 năm 2018 và công văn 3966/CT-TTHT (CV 3966) ngày 24 tháng 1 năm 2018.)
Do các cục thuế địa phương có thể có cách hiểu khác nhau về vấn đề này, chúng tôi khuyến nghị các doanh nghiệp có phát sinh GDLK và có chi phí lãi vay trong kỳ lớn nên tham khảo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý nhằm đảm bảo tính tuân thủ cũng như hiệu quả khi tính quyết toán thuế TNDN.
Ngoài ra, Cục thuế Hà Nội có thêm một số hướng dẫn nhằm làm rõ các điểm sau:
► Chi phí lãi vay phải áp dụng mức khống chế 20% EBITDA là tổng chi phí lãi vay trong kỳ tính thuế năm 2017 (CV 208).
► Trường hợp doanh nghiệp có GDLK mà EBITDA âm thì toàn bộ chi phí lãi vay không được xem là chi phí thuế TNDN. Tuy nhiên, hiện chưa rõ là chi phí lãi vay này có thể được xem xét hoàn nhập và chi phí trong tương lai khi EBITDA dương không (CV 1990).
► Phần lãi vay đủ điều kiện để được vốn hóa vào chi phí dự án trong kỳ được trừ ra khỏi tổng chi phí lãi vay khi áp dụng mức khống chế 20% EBITDA khi tính thuế TNDN (CV 3966).
► Không được cấn trừ khoản tiền lãi tiền gửi, tiền cho vay vốn vào chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ cho mục đích tính chi phí lãi vay chịu thuế cho doanh nghiệp có GDLK (CV 3966).
Tuy nhiên, những ý kiến trên chưa được xác nhận bởi các cơ quan thuế địa phương khác

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 12, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *