Thuế TNCN công ty quyết toán thay cho nhân viên công ty, mà trong năm nộp thừa s…

Thuế TNCN công ty quyết toán thay cho nhân viên công ty, mà trong năm nộp thừa so với số phải quyết toán thì năm sau có được bù trừ không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 6, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Thuế TNCN công ty quyết toán thay cho nhân viên công ty, mà trong năm nộp thừa s…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *