ACE tham khảo Thuế TNCN và Các câu hỏi hay gặp. @ Tổ chức trả thu nhập từ tiền l…

ACE tham khảo Thuế TNCN và Các câu hỏi hay gặp.
@
Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 21, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *