Hàng hư hỏng, hết date được thực hiện theo đúng hồ sơ, thủ tục theo TT 96 và TT …

Hàng hư hỏng, hết date được thực hiện theo đúng hồ sơ, thủ tục theo TT 96 và TT 228. Cán bộ thuế không chịu và bắt phân bổ (có nghĩa là ghi nhận nhiều kỳ, chứ không cho ghi nhận ngay 1 kỳ). Đồng thời yêu cầu DN tìm công văn cho nói về việc phân bổ thì cho phép phân bổ chứ không cho ghi nhận 1 lần.
Theo anh, chị thì trong trường hợp nào giải quyết như thế nào? Giải trình với thuế ra sao?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 16, 2018

account_box admin

7 thoughts on “Hàng hư hỏng, hết date được thực hiện theo đúng hồ sơ, thủ tục theo TT 96 và TT …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *