Mình quên pass nộp thuế.. vào lấy lại pass mới mà báo là mã số thuế không đúng h…

Mình quên pass nộp thuế.. vào lấy lại pass mới mà báo là mã số thuế không đúng hoặc NTT đang ở trạng thái đóng mst là sao vậy cả nhà?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 11, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *